Waarmee kunnen wij u helpen?

Werkzaamheden specificeren (optioneel)

Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning

Bouwen en verbouwen

 • Alarminstallatie aanleggen
 • Bijbehorend bouwwerk bouwen
 • Dakkapel plaatsen
 • Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen
 • Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
 • Normaal onderhoud uitvoeren
 • Privacyscherm plaatsen
 • (Schotel)antenne plaatsen
 • Slopen en/of asbest verwijderen
 • Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Slopen op grond van ruimtelijke regels
 • Woning bouwen
 • Zonnepaneel of -collector plaatsen
 • Zonwering, rolluik of rolhek bevestigen
 • Overig bouwwerk bouwen
 • Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

Terrein inrichten of veranderen

 • Erf- of perceelafscheiding plaatsen
 • Grondkering of damwand plaatsen
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Kappen
 • Reclame plaatsen
 • Roerende zaken opslaan
 • Sport- of speeltoestel plaatsen
 • Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen
 • Tuinmeubilair plaatsen
 • Uitrit aanleggen of veranderen
 • Vlaggenmast plaatsen
 • Weg aanleggen of veranderen
 • Werk of werkzaamheden uitvoeren
 • Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen

Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu

 • Bestaand bouwwerk gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
 • Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering
 • Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
 • Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Specialistische werkzaamheden

 • Antenne-installatie met opstelpunt voor de C2000 infrastructuur plaatsen
 • Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, sloop of aanlegwerkzaamheden plaatsen
 • Bouwwerk met agrarische functie bouwen
 • Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen
 • Container voor inzamelen van huishoudelijk afval plaatsen
 • Elektronische sirene met bevestigingsconstructie voor waarschuwen bevolking plaatsen
 • Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie plaatsen. Onder een antenne voor mobiele telecommunicatie wordt bijvoo
 • Magazijnstelling plaatsen
 • Straatmeubilair plaatsen

Aanvullende werkzaamheden

 • Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
 • Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Hieronder vallen alle handelingen met gevolgen voor beschermde
 • Gebruik gesloten stortplaats
 • Grondwaterbeschermingsgebied

Werkzaamheden binnen de watervergunning

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringtechnisch werk

 • Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
 • Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
 • Water of stoffen brengen op een zuiveringtechnisch werk

Stoffen in de Noordzee brengen

 • Stoffen in zee brengen

Grondwater onttrekken of water infiltreren ten behoeve van...

 • Agrarische doeleinden
 • Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
 • Brandblusvoorziening
 • Grondwatersanering
 • Industriu00eble toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar
 • Industriu00eble toepassingen van minder dan 150.000 m3 per jaar
 • Open bodemenergiesysteem
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Verwerking (infiltratie) van hemelwater
 • Overige doeleinden

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

 • Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
 • Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
 • Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. onttrekkingsvoorziening)
 • Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij een waterschap gebruiken

 • Activiteiten in de waterbodem uitvoeren
 • Bemesten en beweiden van een waterkering
 • Beplanting aanbrengen of verwijderen
 • Beschoeiing (oeververdediging) plaatsen
 • Bouwwerk of object bouwen, verbouwen of verwijderen bij een waterkering
 • Brug aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Dam (met of zonder duiker) aanleggen, wijzigen of verwijderen
 • Kabels of leidingen aanleggen
 • Ligplaats innemen
 • Natuur ontwikkelen of inrichten
 • Oppervlaktewaterlichaam dempen
 • Oppervlaktewaterlichaam graven
 • Steiger of vlonder bouwen, wijzigen of verwijderen
 • Versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak
 • Waterpeil wijzigen
 • Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren
 • Overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren

Waterstaatswerk of beschermingszone in beheer bij het Rijk gebruiken

 • Activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren
 • Activiteiten op de Noordzee of het strand uitvoeren
 • Bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktewaterlichaam (waaronder uiterwaarden) uitvoeren. Hier

Omvang specificeren (optioneel)

Specificeer de omvang van uw vraag /verzoek

De opdracht is enkelvoudig meervoudig

Selecteer één of meerdere tarieven

Selecteer alle

< € 50

€ 50 - € 65

€ 65 - € 80

€ 80 - € 95

€ 95 - € 110

€ 110 - € 125

> € 125

Inloggen


loginAnnuleer

Uitloggen
U kunt onderstaande gegevens aanpassen op mijn.omgevingshuis.nl

Het factuuradres is hetzelfde als het contactadres

Dienst
Vraag/verzoek
Uren/periode/tarief
Bijlagen
Contactgegevens

Ik accepteer de algemene voorwaarden

verzenden

Het formulier is verzonden!